Tiệc mừng công "Oh My Geum Bi" 11/1

Tiệc mừng công của bộ phim “Oh My Geum Bi” được tổ chức vào 11/1.