Rating chủ nhật ngày 9.4: Các bộ phim đều tăng mạnh//Running man thấp kỉ lục

Rating chủ nhật ngày 9.4: Các bộ phim đều tăng mạnh//Running man thấp kỉ lục

Theo thống kê Nielsen Korea, Father Is Strange tăng 4.5% lên 26.8%

You Are Too Much tăng 2.5% lên 12.4%, khu vực đô thị đạt 12.6%

Father I’ll Take Care of You tăng 2.8% lên 14% khu vực đô thị đạt 14.6%

Cuối cùng Tunnel tăng 0.52% lên 4.042%, khu vực đô thị đạt 3.922%


Phim truyền hình
Truyền hình mặt đất
7:55 PM
1. [KBS2] Father Is Strange: 22.3→ 26.8
08:45 PM
2. [MBC] You Are Too Much: 9.9→12.4
10:00 PM
1. [MBC] Father I’ll Take Care of You: 11.2→14.0

Truyền hình cáp:
10.00 PM
1.[OCN] Tunnel: 3.522→ 4.042

Chương trình giải trí
Truyền hình mặt đất
05:00 PM
1. [MBC] King of Mask Singer:part1: 8.0%/part2: 13.6%
2.[KBS2] The Return of Superman: 9.3[↓0.2%]
3. [SBS] Running Man: part1:2.8%/part2: 3.4%
06:00 PM.
1. [KBS2] 2 Days & 1 Night: 14.8[↓1.5%]
2. [SBS] Fantastic Duo 2: part1: 4.4%/ part2: 7.3%
3.[MBC] Secretly, Greatly:7.9[↑ 3.0%]

09:15 PM
1. [KBS2] Gag Concert (개그콘서트):8.0[↓1.1%]

 

 

cre: tổng hợp
Theo Kites