TWICE rạng rỡ, xinh đẹp lên đường đến New York

Æ®¿ÍÀ̽º(TWICE) ÂêÀ§°¡ 23ÀÏ ¿ÀÀü Äܼ­Æ® Âü¼®Â÷ ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×À» ÅëÇØ ¹Ì±¹ ´º¿åÀ¸·Î Ãâ±¹ÇÏ¸ç »ç¶û½º·¯¿î ¼ÕÀλ縦 ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Leave a Reply