K-Chanel

EPIK HIGH thông báo phát hành full album “EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2)”

EPIK HIGH sẽ phát hành single mở đường "FACE ID" vào ngày 25/10. Full album "EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2)" cũng được ấn định phát hành vào 2022.

Leave a Reply