Weki Meki cá tính, đậm chất thể thao ra mắt album đầu tay

½Å¿¹ °É±×·ì À§Å°¹ÌÅ°(Weki Meki)°¡ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ÀåÁßüÀ°°ü¿¡¼­ ¿­¸° ù ¹ø° ¹Ì´Ï ¾Ù¹ü ¡®WEME¡¯ ¼îÄÉÀ̽º¸¦ ¿­°í ½Å°îÀ» ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

Leave a Reply